Pensjonsveileder.no

Pensjonsveileder

Regne ut pensjon

Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonsberegning for deg med rett til offentlig tjenestepensjon i KLP.

Statens Pensjonskasse 
Pensjonsberegning av offentlig tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse.

NAV
Pensjonsberegning på alderspensjon fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon, privat AFP og private pensjonsrettigheter.
Du finner her detaljer om din alderspensjon fra folketrygden.

Norsk Pensjon
Pensjonsberegning av private pensjonsrettigheter og alderspensjon fra folketrygden.
Du finner her detaljer om private pensjonsrettigheter.

Hva er AFP?

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

Ny AFP fra 1. januar 2011: AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at man har startet uttaket 1.1.2011 eller senere. Det vil bli anledning til å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden og ny AFP uten at dette medfører avkorting.

Slik søker du AFP

Ny AFP i privat sektor fra 2011
Ny AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden.

AFP i offentlig sektor
Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor og er medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser eller andre kommunale pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper.


Min alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som gjør at du er sikret inntekt i alderdommen. Alderspensjon kan du starte å ta ut etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha høy nok opptjening. 

Alderspensjon er et sosialt gode som mange land gir innbyggere som har oppnådd en viss alder. De land som ikke har slike ordninger, eller har ordninger med svært lav kompensasjonsgrad, opplever ofte stor sosial nød blant sine eldre innbyggere. Ettersom det fødes færre barn og levealderen stadig øker, er det blitt innført ny fleksibel alderspensjon i Norge fra 2010.


Uførepensjon

Formålet med uføreytelser er å sikre inntekter til livsopphold for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Uførepensjon gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen.

Uførepensjon er i utgangspunktet en varig ytelse, men kan revurderes dersom det skjer endringer i inntektsforhold eller helsetilstand. Uførepensjon blir i hovedsak beregnet på samme måte som alderspensjon. Mottakere av uførepensjon som fyller 67 år vil automatisk få pensjonen omregnet til alderspensjon.


Min tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Annen informasjon om pensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Offentlig tjenestepensjon

For å ha krav på en offentlig tjenestepensjon må man ha vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger i minimum tre år samlet og jobbe mer enn 14 timer i uken.

Rapport om offentlig tjenestepensjon

Et partssammensatte utvalg har vurdert ulike tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen.


Kontakt

Alle henvendelser, ta kontakt på:
post@atrida.no